Публична защита на дисертационен труд

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 26.09.2017 г. в катедра „Технология, организация и управление на транспорта” се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, в областта на висшето образованиe: 5. „Технически науки”, професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”, научна специалност: 02.14.01 „Транспортни системи и транспортни технологии”. Представеният дисертационен труд на тема: „Изследване влиянието на параметрите на трафика и инфраструктурата върху транспортната безопасност” с автор маг. инж. Виолина Бойкова Вельова и научен ръководител проф. д-р инж. Николай Димитров Георгиев – ВТУ „Т. Каблешков” – София бе защитен пред жури в състав:

Председател: проф. д-р инж. Николай Димитров Георгиев – ВТУ „Т. Каблешков” – София;

Научен секретар: доц. д-р инж. Мирена Миронова Тодорова – ВТУ „Т. Каблешков” – София;

Членове:

– флотилен адмирал проф. д.в.н. инж. Боян Кирилов Медникаров – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна;

– проф. д-р инж. Райко Генчев Райков;

– доц. д-р инж. Борислав Александров Дамянов – ТУ– София.

Защитата премина на високо научно и професионално ниво. Присъстваха преподаватели, докторанти, студенти и гости.

Снимки