Публична защита на дисертационен труд

  • image

На 11.10.2017г. във ВТУ „Тодор Каблешков” се проведе публична защита на дисертационния труд на маг. инж. Стойна Любенова Костова от катедра „Транспортно строителство и съоръжения” за придобиване на ОНС „доктор”. Темата на дисертационния труд е “Усъвършенстване методите за отчитане на физико-механичните показатели на почвите в изчислителните модели при взаимодействието между конструкция и земна основа – изследване поведението на фундаменти, подложени на опън” в област на висше образование 5 „Технически науки”, професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия”. Научен ръководител е проф. д-р инж. Добрин Денев Денев – пенсионер.

Научното жури беше в състав:

  • проф. д-р инж. Добрин Денев Денев – пенсионер;
  • проф. д-р инж. Лена Атанасова Михова – УАСГ София;
  • проф. д-р инж. Маргарита Николова Хамова – пенсионер;
  • доц. д-р инж. Мира Димитрова Зафирова – ВТУ „Тодор Каблешков“;
  • доц. д-р инж. Чавдар Василев Колев – ВТУ „Тодор Каблешков“.

Защитата премина на високо научно и професионално ниво, присъстваха още преподаватели, докторанти, студенти и гости.

Снимки