ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

На 08.09.2017 г. във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски” се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, в областта на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност ”Методика на обучението по математика и информатика”.

Представеният дисертационен труд на тема: „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИ МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИ И ТЕСТОВЕ” с автор Райна Милкова Алашка, асистент в катедра „Математика и информатика” на ФКЕТ и научен ръководител проф. д-р Кирил Георгиев Банков бе защитен пред жури в състав:

Председател: проф. д-р Марусия Божкова – СУ „Св. Климент Охридски” ФМИ;

Членове: – проф. д-р Кирил Банков – СУ „Св. Климент Охридски” ФМИ; проф. д-р Огнян Касабов – ВТУ „Т.Каблешков”, доц. дпн Наталия Павлова – Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” ФМИ, доц. д-р Красимир Николов – ВТУ ”Т.Каблешков”.

Защитата премина на високо научно и професионално ниво, присъстваха преподаватели, докторанти и студенти.

Снимки