Публична защита на дисертационен труд

  • image
  • image

На 18.07.2017 г. в катедра „Технология, организация и управление на транспорта”, се проведе защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.5. “Транспорт, корабоплаване и авиация”, научна специалност 02.14.01 „Транспортни системи и транспортни технологии”. Дисертационният труд е на тема „Прогнозиране и моделиране на транспортния трафик” с автор маг. инж. Любомир Георгиев Клямбарски и научен ръководител проф. д-р инж. Тодор Константинов Размов
Дисертационният труд бе защитен пред научно жури в състав:

Председател: проф. д-р инж. Кирил Станев Карагьозов – ВТУ „Т. Каблешков”
Научен Секретар: проф. д-р инж. Тодор Константинов Размов– ВТУ „Т. Каблешков”

Членове:

– доц. д- инж. Светла Димитрова Стоилова- ТУ София

– проф. д-р инж. Огнян Димитров Андреев – ТУ София

– проф. д-р инж. Райко Генчев Райков

Защитата премина на високо научно и професионално ниво,  присъстваха още преподаватели и докторанти.

Снимки