Публична защита на дисертационен труд

  • image
  • image
  • image

На 12.07.2017г. във ВТУ „Тодор Каблешков” се проведе публична защита на дисертационния труд на маг. инж. Коста Петров Костов от катедра „Транспортно строителство и съоръжения” за придобиване на ОНС „доктор”. Темата на дисертационния труд е „Анализ и изследване на монолитна подрелсова основа върху земно платно и изкуствени съоръжения” в област на висше образование 5 „Технически науки”, професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия”, научна специалност “Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения”.

С научни ръководители проф. дтн инж. Иван Христов Лалов и проф. д-р инж. Милчо Георгиев Лепоев

Научното жури беше в състав:

  • проф. д-р инж. Майя Георгиева Иванова – ВТУ „Тодор Каблешков“
  • проф. д-р инж. Руско Христов Вълков – ВТУ „Тодор Каблешков“
  • проф. дтн инж. Иван Христов Лалов – пенсионер;
  • проф. д-р инж. Стойо Петков Тодоров – УАСГ , София;
  • проф. д-р инж. Юлиян Йорданов Тотев – УАСГ, София

Защитата премина на високо научно и професионално ниво,  присъстваха още преподаватели, докторанти и студенти.

Снимки