Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image
  • image

На 27 февруари 2019г. във ВТУ “Т. Каблешков” се състоя публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на инж. Николай Михов Колев от катедра “Съобщителна и осигурителна техника и системи”. Тема на дисертацията: “Изследване на надеждността и риска на функциониране на комуникационни системи”. Научни ръководители на докторанта са доц. д-р. инж. Емилия Димитрова и проф. дтн дикн инж. Николай Петров.
На мероприятието присъстваха ректорът на ВТУ “Т. Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.ректорът проф. дтн инж. Петър Колев, представители на катедрата, колеги и гости.

Снимки