Публична лекция на доц. д-р Миряна Евтимова

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 6 март 2018г. в Малката аула на ВТУ „Т. Каблешков“ се проведе публична лекция на доц. д-р инж. Миряна Евтимова от катедра “Транспортна техника” на тема: “Влияние на биогоривата върху шумовото замърсяване на околната среда”.

Преди представянето на лекцията доц. Евтимова получи лично от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова дипломата си за академична длъжност „доцент“. Зам.-ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев представи пред аудиторията професионалната биография на доц. Евтимова.

На лекцията присъстваха много студенти, преподаватели и колеги от ВТУ и други университети, както и представители на списание HiDrive и на фирма Роберт Бош, дарител на лабораторна техника и оборудване за катедра “Транспортна техника”.

Снимки