Публична лекция

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 12 април 2017 г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” се състоя публична лекция на тема „Екологична сигурност”. Лекцията беше изнесена от подп. доц. д-р Светослав Велев, факултет Командно-щабен, катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации”, Военна академия „Г. С. Раковски”.  Подп. доц.д-р Светослав Велев е завършил Висше военно общовойсково училище „В. Левски” – гр. Велико Търново, Гражданска специалност: ядрено приборостроене и ядрена енергетика. Получава военна квалификация: офицер от войските за ядрена, химическа и биологическа защита. Придобива ОКС „магистър” във Военна академия „Г. С. Раковски” по специалност  „Организация и управление на оперативно – тактическите формирования от Сухопътните войски”. Образователната и научна степен „доктор” придобива отново във Военна академия „Г. С. Раковски” по специалност „Организация и управление на въоръжените сили”. Доцент е във Военна академия „Г. С. Раковски” в Област на висшето образование 9, “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, отрасъл “Управление при кризи и защита на населението и критичната инфраструктура” по учебна дисциплина: „Екологична сигурност”.

Професионалният и творчески път на подп. Велев беше представен на присъстващите преподаватели, студенти, докторанти и служители от проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова – ректор на транспортния университет. Тя връчи на лектора сертификат и му благодари за забележително поднесената и представляваща интерес за нашата академична общност тема. Присъстваха още зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев и зам.-ректорът по научноизследователската и международна дейност Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев. Събитието е част от крупната програма, посветена на 95-годишнината от създаването на ВТУ „Тодор Каблешков”.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки