Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image
  • image
  • image

На 13 юни 2019г. във ВТУ “Т. Каблешков” се състоя публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на ас. маг.-инж. Мартин Златков от катедра “ Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта ”. Тема на дисертацията:Изследване на режимите на работа на ветрогенератори ”. Научен ръководител на докторанта е доц. д-р инж. Здравко Бакалов. На мероприятието присъстваха представители на катедрата, колеги и гости.

Снимки