Публична защита на дисертационен труд

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 12 април 2017 г. във ВТУ „Тодор Каблешков” се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на маг. инж. Явор Исаев – преподавател в катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта”. Дисертацията е по научна специалност „Електроснабдяване  и електрообзавеждане в транспорта”, област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”. Темата е „Изследване приложението  на съвременни технически решения в енергозахранващата система на градски наземен  електрически транспорт”.

Научното жури беше в състав:

Проф. д-р инж. Стоян Стоянов – ТУ, София

Доц. д-р инж. Кирил Янев – ТУ, София

Доц. д-р инж. Здравко Бакалов – ВТУ „Тодор Каблешков”

Проф. д-р инж. Иван Миленов – ВТУ „Тодор Каблешков”

Проф. д-р инж. Георги Павлов – ВТУ „Тодор Каблешков”.

На защитата присъстваха ректорът на транспортния университет проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.-ректорът по научноизследователската и международна дейност Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев,  зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев, колеги и гости.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки