Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image
  • image

На 29 май 2018г. в Института по математика и информатика към БАН се състоя публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на Красимир Бориславов Кънчев, асистент в катедра “Математика и информатика” във ВТУ “Тодор Каблешков”. Тема на дисертацията: “Върху геометрията на минималните повърхнини в 4-мерно евклидово пространство или пространство на Минковски”. Научни консултанти на докторанта са доц. д-р Георги Ганчев и проф. д-р Огнян Касабов.
На мероприятието присъстваха ректорът на ВТУ “Т. Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, представители на катедра “Математика и информатика”, както и много колеги и гости.

Снимки