Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 13 май 2019г. във ВТУ “Т. Каблешков” се състоя публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на маг. Дияна Гешкова Маринова от катедра “Икономика и счетоводство в транспорта”. Тема на дисертацията: “Усъвършенстване на капацитета и компетентността на човешкия фактор в транспортния сектор на Р България ”. Научен ръководител на докторанта е проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова.
На мероприятието присъстваха ректорът на ВТУ “Т. Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.ректорът проф. дтн инж. Петър Колев, представители на катедрата, колеги и гости.

Снимки