Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 18 юли 2018г. във ВТУ “Тодор Каблешков” се състоя публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на ас. икон. Магдалена Дамянова Петрова-Кирова от катедра “Икономика и счетоводство в транспорта”.

Темата на дисертационния труд е “Възможности на системата на интегрирано отчитане като инструмент за подобряване представянето на предприятията от транспортния сектор”, с научен ръководител доц. д-р Десислава Владимирова Йосифова. На мероприятието присъстваха ректорът на ВТУ “Т. Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, Зам.-ректора по НИМД – проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, представители на катедра “ИСТ”, както и много колеги и гости.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки