Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image
  • image

На 3 юни 2021г. във ВТУ “Т. Каблешков” се състоя публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на ас.инж. Людмил Попов от катедра “Математика и информатика”. Тема на дисертацията: “Математически методи за контрол и оптимизация на режимите на работа на елeктромеханични системи” Научен ръководител на докторанта е проф. д-р инж. Васил Димитров.

Снимки