Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image
  • image
  • image

На 28 юли 2021г. във ВТУ “Т. Каблешков” се състоя публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на ас.инж. Петя Стоянова от катедра “Технология, организация и управление на транспорт”. Тема на дисертацията: Проектиране и управление на устойчиви логистични мрежи с динамични обекти и стохастично търсене”.

Снимки