Публична защита на дисертационен труд

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 5 юни 2020г. се проведе публичната защита на дисертационен труд на доц. д-р инж. Добринка Борисова Атмаджова от катедра  ”Транспортна техника” на тема: “Изследване върху теоретичните основи на критерии срещу дерайлиране на подвижен железопътен състав” за присъждане на научна степен “доктор на науките” на област на висшето образование: 5.“Технически науки”, професионално направление: 5.1.”Машинно инженерство” /Локомотиви, вагони, трамваи/.

Научното жури бе в състав:

проф. дтн инж.-мат. Петър Колев – ВТУ „Тодор Каблешков”

проф. дтн инж.-мат. Ненчо Ненов – ВТУ „Тодор Каблешков”

проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов – ВТУ „Тодор Каблешков”

 проф. д-р инж. Димитър Дамянов – Технически университет  – София

проф. д-р Любомир Димитров – Технически университет  – София

доц. дтн. инж. Светла Стоилова – Технически университет  – София

проф. дтн Росен Иванов – Технически университет   „Ангел Кънчев“ – гр. Русе

На мероприятието присъстваха колеги, преподаватели и гости. Лично ректорът на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова поздрави доц. Атмаджова за успеха и й благодари за всеотдайната й работа на преподавател и учен.

Снимки