Публична защита на дисертационен труд

  • image
  • image

На 15 септември 2020г. се проведе публичната защита на дисертационен труд на доц. д-р инж. Анастас Иванов Иванов от катедра  ”Механика” на тема: “Матрични подходи в кинетиката на клас дискретни механични системи” за присъждане на научна степен “доктор на науките” в област на висшето образование: 5.“Технически науки”, професионално направление: 5.1.”Машинно инженерство” /Теоретична механика/.

На мероприятието присъстваха колеги, преподаватели и гости. Лично ректорът на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова поздрави доц. Иванов за успеха и му благодари за всеотдайната работа на преподавател и учен.

Снимки