ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОНС „ ДОКТОР“

VTU_Spiridonova_zashtita

На 13 май 2022 г.  във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе публична защита на дисертационен труд на ас. маг. инж. Христина Иванова Спиридонова на тема:  “Управление на поведението на честотно зависима информационна среда чрез селективни вериги за коригиране на нелинейни ефекти” за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ в областта на висше образование 5. „Технически науки“, научна специалност: “Теоретична електротехника”, професионално направление 5.2.“Електротехника, електроника и автоматика”.

Научен ръководител: проф. дн. инж. Галина Чернева. 

Снимки