Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „ Доктор“

На 28 април 2022г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе публична защита на дисертационен труд на маг. инж. Димитър Динков Господинов на тема: “Приложение на отпадъчните материали от автомобилни гуми в асфалтови смеси и циментови стабилизации за пътното строителство” за присъждане на образователна и научна степен „ Доктор“ в областта на висше образование 5.0 „Технически науки“, професионално направление  5.7.“Архитектура, строителство и геодезия”.

Научен ръководител: проф. д-р инж. Валентин Николов.

Снимки