Курс за следдипломна квалификация по специалност „Публична администрация“

ВТУ „Тодор Каблешков“ организира учебен курс за следдипломна квалификация по специалност „Публична администрация“. Курсът е предназначен за служители със средно/висше образование, работещи в публичния сектор, държавната администрация, международни и европейски институции, обществени и частни организации.

Курсът предоставя основни теоретико-методологични знания за организацията и работата в държавната и местната администрация, в организациите за публични услуги и др. Обучаемите придобиват умения за работа с актуалните нормативни документи, информационните технологии в публичната администрация, управление на човешките ресурси, публични финанси, документооборот и др.

Начало: 06 Декември 2021 г.

Продължителност на курса: 120 часа в рамките на две седмици.

Начин на провеждане: Обучението ще се провежда онлайн по предварително изготвен график, като занятията ще се провеждат след 16.00 часа.

Цена: 100.00 лв.

След успешно полагане на изпитите, обучаемите получават удостоверение за завършен курс.

За включване в курса е необходимо да попълните и изпратите на

E-mail: pqlll@vtu.bg:

  1. Заявление (Изтегли Word формат на заявлението)
  2. Копие от диплом за средно или за висше образование

Таксата се заплаща по банков път – по банковата сметка на:

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”

БНБ ЦУ

IBAN: BG48BNBG96613100128201

BIC: BNBGBGSD

Във вносната бележка за:

– “Задължено лице” се изписват следните данни: Име, презиме и фамилия;

– “Основание на плащане” се изписва: Такса за обучение в курс по „Публична администрация“.

При интерес за включване в курса, бихте могли да се обърнете за подробна информация към доц. Гергова: E-mail: pqlll@vtu.bg и тел. 02 9709 466.