ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – за студенти 3-ти курс ИТ и САТ

Производствената практика на студентите от редовна и задочна форма на обучение след VI семестър, специалност “Икономика на транспорта” и ”Счетоводство и анализ в транспорта” – образователно-квалификационна степен “Бакалавър” следва да се проведе в периода 08.07. – 02.08.2019 г.

За допълнителна информация:

гл. ас. Магдалена Петрова-Кирова – 0878644951

email: maggyka@abv.bg