Заплащане на семестриална такса за летен семестър – удължен до 21.02.2019 г.

Уважаеми студенти, срокът за заплащане на семестриалните такси е удължен до 21.02.2019 г.

След тази дата няма да бъде възможно заплащането на семестриални такси, тъй като данните за записаните студенти ще бъдат подадени към официалния регистър на МОН за действащите студенти. Данните се подават еднократно и не е възможно последващо допълване.

Таксата за обучение може да се внeсе:
– в касата на ВТУ “Тодор Каблешков”;
– в брой или чрез POS – терминал;
– по банков път – по банковата сметка на:
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
БНБ ЦУ
IBAN:BG48BNBG96613100128201
BIC: BNBGBGSD

Във вносната бележка за:
-“Задължено лице” се изписват следните данни за студента:
– Име (собствено, бащино и фамилно)
–  Факултетен номер
– Специалност
– Семестър
– “Основание на плащане” се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА /или ЗАДОЧНА/ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – БАКАЛАВЪРСКА /или МАГИСТЪРСКА/ СТЕПЕН.