Прием на редовни и задочни докторанти във ВТУ

Срок за подаване на документи от 19.06.2020 г. до 19.09.2020 г.

ДВ бр.55 от 19.06.2020г.

ВТУ “Т. Каблешков”- София, обявява конкурси за редовни и задочни докторанти по следните професионални направления.

Професионално направление Наименование на научната специалност Форма на обучение за ОНС „Доктор”
Редовна Задочна
3.8 Икономика Икономика и управление в транспорта 2 2
5.1 Машинно инженерство Подемно-транспортни машини 1
Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи 1 1
Локомотиви, вагони, трамваи 1
5.2 Електротехника, електроника и автоматика Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта 1
5.3 Комуникационна и компютърна техника Теоретични основи на комуникационната техника 1
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Транспортни системи и транспортни технологии 1
5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища 1

Всички конкурси са със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи: заявление (по образец); автобиография; диплома за „магистър“ или нотариално заверено копие и приложението към нея; медицинско свидетелство, издадено в срок не по-рано от 1 месец от датата на кандидатстването; 2 бр. снимки; списък на публикации, ако има такива; копие от документ за гражданство; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; касова бележка за платена такса за кандидатстване.

Документи се подават във ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/97-09-209