ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВТУ “Тодор Каблешков” -11.12.2017г.

На 11.12.2017 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала „Тодор Каблешков“ ще се проведе заседание на Общото събрание на ВТУ “Тодор Каблешков” при следния

ДНЕВЕН   РЕД:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Ректора за състоянието на ВТУ „Т.Каблешков“ .

  Докладва: проф. д-р инж.-икон. Д. Тодорова

2 .Приемане на годишния доклад на Контролния съвет.

Докладва: проф. д-р инж. И. Коларов

3. Обсъждане и приемане на изменение в Правилника за устройството и дейността на ВТУ “Т. Каблешков”.

Докладва: проф. дтн инж.-мат. П. Колев

4. Попълване състава на АС от квотата на студентите.


Списък на членовете на Общото събрание на ВТУ “Т.Каблешков”


 

Снимки