Удължаване срока за кандидатстване за заемане на академични длъжности

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че в § 24 и § 52 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение /обн. ДВ бр. 28..