Организация на учебния процес и изпитните сесии след края на въведеното извънредно положение

На основание на чл.14, ал.1 т.2  от Правилника за устройството и дейността на ВТУ “Тодор Каблешков”, т.2 от Заповед РД-01-249/ 03.05.2020 г. на мин..