Документи за НАЦИД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във вътрешната мрежа (ЕИСУ на ВТУ) в папка документи са качени таблиците с наукометричните показатели за хабилитираните лица.