Дипломни защити в катедра “Съобщителна и осигурителна техника и системи”

На 21, 22, 23 и 24 февруари 2017г. бяха проведени дипломни защити на студентите от ОКС “магистър”, специалност “Комуникационна и осигурителна техника”, с жури в състав: председател: проф.дтн инж.-мат.А.Андонов, секретар: доц.д-р инж.Е.Димитрова и членове: доц.д-р инж.Н.Стойчева, доц.д-р инж.И.Топалов, доц.д-р инж.Е.Йончев.
Актуалността на поставените проблеми, както и представените от дипломантите решения, спомогнаха да покажат значимостта и приложимостта на търсените решения в сферата на съвременните технологии. Тематиката на разработените 27 теми и качеството на тяхната защита до голяма степен обясняват, защо знанията и уменията на дипломантите от тази специалност се ценят високо в бъдещата им професионална реализация.

This post is also available in: en English ( Английски)