Дипломни защити в катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта”

На 20.02.2017 г. и 21.02.2017 г. в катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта”, бяха проведени дипломни защити със студентите, завършили семестриално ОКС „магистър” от специалности „Електроенергетика и електрообзавеждане” и „Електромобили”.
Бяха представени теми в областта на електроенергетиката, електроснабдяването на електрическият транспорт, съвременните системи за управление, контрол и защита на електроенергийни обекти.
Държавната изпитна комисията в състав: Председател: проф. Миленов и членове: проф. Павлов, доц. Петров, доц. В. Димитров и доц. Бакалов, констатира задълбочено и сериозно отношение на дипломантите към разглежданите проблеми.
Голям обем от представените материали могат да бъдат използвани за теоретично и практическо обучение на студентите от гореспоменатите специалности. Бяха реализирани редица стендове, с помощта на които ще се засили практическата подготовка на обучаемите в съвременни области на техниката.
В тази връзка от явилите се на дипломна защита 19 дипломанта, 7 от тях защитиха дипломните си задания с отличен успех. Това са следните дипломанти:
1. Борис Димитров Марковски – тема „Компенсиране на реактивна енергия на транспортни енергийни системи” с ръководител доц. д-р инж. Иван Петров;
2. Мариян Емилов Младенов – тема „Проектиране и изграждане на scada-система за мониторинг и управление на енергийния процес в бизнес-сграда” с ръководител доц. д-р инж. Васил Димитров;
3. Радослав Мирославов Кирилов – тема „Изследване на несиметрията в комунално-битови трафопостове” с ръководител доц. д-р инж. Иван Петров;
4. Румен Стоянов Ангелков – тема „Експериментално определяне параметри на кабелни линии” с ръководител доц. д-р инж. Иван Петров;
5. Младен Маринов Бирков – тема „Модернизация на тягова подстанция „Белово”” с ръководител проф. д-р инж. Георги Павлов;
6. Васил Ботев Стоянов – тема „Приложение на компактни КРУ от ново поколение” с ръководител проф. д-р инж. Иван Миленов;
7. Христо Тонев Шушков – тема „Разработване на система за управление на пускане и спиране на асинхронно задвижване” с ръководител доц. д-р инж. Васил Димитров.

This post is also available in: en English ( Английски)