Дипломни работи

ПРАВИЛА
за изготвяне на дипломи за завършена образователно-квалификационна степен „магистър”

  1. Организацията по изготвяне на дипломите се оповестява на интернет страницата на ВТУ „Тодор Каблешков” и информационните табла в университета най-късно до 15 февруари.
  2. Студентите от образователно-квалификационна степен „магистър” до 10 март представят във факултетната канцелария оригинала на дипломата за завършено висше образование /тази, с която са приети в магистърската програма/.
  3. Оригиналът са връща на студента срещу подпис при връчване на новоизготвената диплома.
  4. В срокове, които се определят от Учебен отдел и се утвърждават от заместник-ректора по учебната работа, абсолвентите следва да представят една цветна актуална снимка размер 3,5 х 4,5 см и се подписват след проверка на изготвената диплома.
  5. В същите срокове се предава във факултетната канцелария обходен лист.
  6. Студентите, които не успеят в регламентираните срокове да изпълнят горе изброените условия, получават дипломите си за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” до 45 календарни дни след изпълнението им.