Общо събрание на ВТУ

  • image
  • image
  • image
  • image

На 12 януари 2021г. се състоя заседание на Общото събрание на Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков”, което протече при следния дневен ред:

  1. Избор на председател на  Общото събрание.
  2. Избор на заместник-председател на  Общото събрание.
  3. Обсъждане и приемане на годишния доклад на ректора за академичната 2019/2020 г.
  4. Обсъждане и приемане на заключителния отчет на ректора в края на мандата за периода на управление 2016-2020 г.
  5. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Контролния съвет.
  6. Приемане на доклада на Съвета на настоятелите при ВТУ „Тодор Каблешков”.

Всички представени доклади и заключителният мандатен отчет бяха приети. За председател на  Общото събрание бе избран проф. д-р. инж. Чавдар Колев, а за заместик-председател – проф. д.н. Галина Чернева.

Снимки