Факултети

Факултет Транспортен мениджмънт

Тел.: +3592/ 9709-464
e-mail: f_tm@vtu.bg
Инспектор учебна дейност: +3592/ 9709-299

Факултет Комуникации и електрообзавеждане в транспорта

Тел: +3592/9709-451
e-mail: f_ket@vtu.bg
Инспектор учебна дейност:+3592/9709-271

Факултет Техника и строителни технологии в транспорта

Тел.: +3592/9709-493
e-mail: f_tctt@vtu.bg
Инспектор учебна дейност: +3592/9709-308

ФУНКЦИОНАЛЕН ДЕКАН и Отговорник по акредитационните процедури

ДОЦ. Д-Р ИНЖ.-ИКОН. ЮЛИЯ Е. ВАРАДИНОВА
Тel.: +3592/ 9709-455
e-mail: jvaradinova@vtu.bg