Удължаване срока за кандидатстване за заемане на академични длъжности

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че в § 24 и § 52 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение /обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020г./ са регламентирани сроковете по процедурите по Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование.

Съгласно § 24 „сроковете установени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование, които са започнали да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на извънредното положение.“

Съгласно § 52 Законът, по отношение на тези срокове, влиза в сила от 13 март 2020 г., и се прилага до отмяна на извънредното положение.“