II-РА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ‘20”

Event Description

IIРА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ‘20

организирана

от

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”
1574 София, ул. “Гео Милев” 158

ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
София 1233 бул.”Мария Луиза” № 110

1719 септември 2020 г. Курортен комплекс Боровец , х-л Самоков

ПОКАНА

Български Английски Руски

 

ЗАЯВКА ЗА ДОКЛАД
НАСТАНЯВАНЕ И УЧАСТИЕ

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. Технология, организация и управление на транспорта
 2. Сигурност, безопасност и надеждност на транспорта
 3. Икономически проблеми на транспорта
 4. Управление на проекти
 5. Индустриален мениджмънт
 6. Машиностроителни техники и технологии
 7. Качество и иновации в транспортното образование

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

 1. Изпращане на заявка за участие: страницата на ВТУ “Тодор Каблешков” на адресhttp://www.vtu.bg/events/tmconference2020/.
 1. Докладите следва да бъдат до 6 страници, включително фигури и таблици. Пълните изисквания за оформянето им са дадени на адреса на електронното списание „Механика, Транспорт, Комуникацииhttp://www.mtc-aj.com/academic-php?lang=bg&body=articles.

Файл с модел на доклада направен по тези изисквания може да бъде свален от адрес:
http://www.vtu.bg/wp-content/uploads/ 2020/03/Primer_bg.doc.
Technical requirements to the layout of papers (click here)
Технические требования к оформлению докладов (скачать)

 1. Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: tmconference@vtu.bg.
 2. Всички доклади, изпратени в срок и съответстващи на тематиката и оформлението, след рецензиране, ще бъдат публикувани в електронното списание „Механика, Транспорт, Комуникации” и отпечатани.
 3. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство, е два.
 4. Регламентът за представяне на доклад е до 10 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.
 5. Работни езици: български, английски, руски.
 6. Таксата за правоучастие е в размер на 100 лв., а за чуждестранни участници 50 EUR. Заплащането на такса правоучастие при регистрацията е в размер на 120 лв. или 60 EUR.
 7. Таксата за правоучастие за докторанти, за съавтори и за придружители е 80 лв. или 40 EUR.
 8. Таксата за доклад, който няма да бъде представен, но ще бъде отпечатан в електронното списание „Механика, Транспорт,  Комуникации” след рецензиране е 100 лв. или 50 EUR.
 9. Списание„Механика Транспорт Комуникации” е индексирано в следните световноизвестни бази данни с научна информация: ROAD, Google scholar, Scientific Indexing Services, ERIH PLUS, J-gate.

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 30 юни 2020  г.  – Изпращане  на  заявката  за участие.
 • 28 август 2020  г.  – Получаване  на  докладите  в съответствие с изискванията: e-mail: tmconference@vtu.bg
 • 8 септември 2020 г. – Получаване на потвърждение за приетите доклади.
 • 11 септември 2020 г. – Внасяне на такса за правоучастие в конференцията на Банкова сметка на ВТУ “Тодор Каблешков” за левови преводи:

БНБ  ЦУ

IBAN: BG48BNBG 9661 3100 1282 01

BIC: BNBGBGSD

и за преводи в евро:

БНБ  ЦУ

IBAN: BG16BNBG 9661 3400 1282 43

BIC: BNBGBGSD

 •  До 10.09.2020 г. – Изпращане на заявка за настаняване и участие на адрес:
  http://www.vtu.bg/events/tmconference2020/ или адрес:
  http://www.vtu.bg/ftm2020appl4accmd/.
 • 12.09.2020 г. – Изпращане на програмата за конференцията.
 • 17.09.2020 г. – Регистрация на участниците в курорт Боровец и пленарна сесия.
 • 18.09.2020 г. – Заседания по секции и научни дискусии.
 • 19.09.2020 г. – Кръгла маса „Устойчива развитие на железопътната инфраструктура – практически аспекти”

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председатели:
проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, Ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“ (България)
маг.инж.-икон. Красимир Папукчийски, Генерален директор на ДП НК„ЖИ“ (България)

Зам.председатели:
проф. д-р инж. Tодор Размов, Декан на факултет „Транспортен мениджмънт“ (България)
маг. инж. Бисер Минчев, и.д. зам. Генерален директор на ДП НК„ЖИ“ (България)

Членове:
Росен Желязков, Министър на МТИТС (България)
проф. дтн инж.-мат. Петър Колев (България)
проф. двн инж. Боян Медникаров (България)
проф. д-р инж. Николай Георгиев (България)
Prof. Erhan Tabakoğlu, PhD – Trakya University, Rector (Turkey)
инж. Галина Василева, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС (България)
проф. д-р инж. Огнян Андреев, Декан на Стопански факултет, ТУ – София (България)
Prof. Zdenek Dvorak, PhD – University of Zilina (Slovak Republic)
Prof. Evgeni Sofonov, DSc (Russian Federation)
Prof. Sergei Kirsanov, PhD (Russian Federation)
Assoc. prof. Ing. Bohuš Leitner, PhD – University of Zilina (Slovak Republic)
Нели Андреева, директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“, ДП НК„ЖИ“ (България)
Мико Миланов, директор на дирекция „Бюджет, финанси и информационни системи”, ДП НК„ЖИ“ (България)
маг.инж. Борислав Аврамов, и.д. главен ревизор по безопасността на транспорта, ДП НК„ЖИ“ (България)
доц. д-р инж.-икон. Юлия Варадинова (България)
проф. д-р инж. Калин Калинов (България)
доц. д-р инж. Иванка Савова (България)
проф. д-р инж. Кирил Карагьозов (България)
доц. д-р Валентина Станева (България)
доц. д-р Нина Димитрова (България)
проф. д-р Емил Железов (България)
проф. д-р Иван Коларов (България)
проф. д-р Христина Николова, УНСС (България)
Prof. Zoran Cekerevac, PhD “Union – Nikola Tesla” University (Serbia)
проф. дн Антоанета Кирова (България)
prof. Marija Malenkovska, PhD, Faculty of Technical Sciences Bitola (North Macedonia)
Prof. Leszek Korzeniowski, PhD (Poland)
Prof. Nikolay Gromov, PhD (Ukraine)
доц. д-р Светла Цветкова, УНСС (България)
Assoc. prof. Ing. Andrej David, PhD – University of Zilina (Slovak Republic )
Assoc. prof. Ing. David Rehak, PhD – VSB – Technical University of Ostrava (Czech Republic)
Assoc. prof. Ing. Stanislav Filip, PhD (Slovak Republic)
Assoc. prof. Ing. Ľuboš Cibák, PhD (Slovak Republic)
проф. дн Николай Тончев (България)
проф. д-р инж. Симеон Ананиев (България)
Prof. Vicente Esteban, PhD (Spain)
проф. д-р инж. Димитър Димитров (България)
доц. д-р инж. Мирена Тодорова (България)
Assoc. prof. Mustafa Hatipler, PhD –Trakya University, (Turkey)
доц. д-р Боряна Рогожерова (България)
инж. Тони Грозданов, Отдел „Интегрирани  инвестиционни проекти”, ДП НК„ЖИ“ (България)
Milanka Bogavac, PhD “Union – Nikola Tesla” University, (Serbia)
Selçuk Duranlar, PhD – Trakya University, (Turkey)
д-р инж. Наталия Колева, ТУ – София (България)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председатели:

доц. д-р инж.-икон. Юлия Варадинова (България)
Нели Андреева, ДП НК„ЖИ“ (България)

Членове:
гл.ас. д-р мат.-икон. Нина Гергова (България)
гл.ас. д-р инж. Виолина Вельова (България)
Весела Дякова (България)

 Секретар
Катя Димитрова (България)

This post is also available in: en English ( Английски)

Built Process