НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ“ – 18-20 юни 2018 г.

Event Description

ФАКУЛТЕТ „ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ“
ПРИ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

със съдействието на ПОРТ РЕЙЛ ООД

ОРГАНИЗИРА

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ“

 която ще се проведе на 18-20 юни 2018 г.

в к. Боровец, х-л Самоков

                                     

ПОКАНА

Български Английски Руски

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  1. Технология, организация и управление на транспорта.
  2. Сигурност, безопасност и надеждност на транспорта.
  3. Икономически проблеми на транспорта.
  4. Индустриален мениджмънт.
  5. Управление на проекти.
  6. Машиностроителни техники и технологии.
  7. Качество и иновации в транспортното образование.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

Всички доклади, изпратени в срок и съответстващи на тематиката и оформлението, след рецензиране ще бъдат публикувани в електронното списание „Механика, Транспорт, Комуникации” и отпечатани. Списание„Механика Транспорт Комуникации” е индексирано в следните световноизвестни бази данни с научна информация: ROAD, Google scholar, Scientific Indexing Services, ERIH PLUS, J-gate.

Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство е два.

Регламентът за представяне на доклад е до 10 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.

Работни езици: български, английски, руски.

ТАКСИ

Таксата правоучастие е в размер на 80 лв.
Заплащането на такса правоучастие при регистрацията е в размер на 90 лв.

Таксата правоучастие за докторанти, за участие в конференцията с постерен доклад, за съавтори и придружители е 60 лв.
Заплащането на такса правоучастие при регистрацията е в размер на 70 лв.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател:
проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова

Ректор на ВТУ “Тодор Каблешков”

 

 

 

 

Зам.председател:
проф. д-р инж. Tодор Размов –

Декан на факултет “Транспортен мениджмънт”,

ВТУ “Тодор Каблешков”

 

 

 

Членове:
проф. дтн инж.-мат. Петър Колев (България)
проф. д-р инж. Николай Георгиев (България)
проф. д-р инж. Зденек Дворяк (Словакия)
проф. дтн инж. Борис  Лёвин (Русия)
проф. двн инж. Боян Медникаров (България)
проф. дн Евгени Софонор (Русия)
доц. д-р инж. Иванка Савова (България)
проф. д-р инж. Кирил Карагьозов (България)
проф. д-р Емил Железов (България)
проф. д-р инж. Калин Калинов (България)
проф. д-р инж. Огнян Андреев (България)
проф.  д-р Стоянче Нусев (Македония)
проф. д-р Антоанета Кирова (България)
доц. д-р инж. Станислав Филип (Словакия)
доц. д-р инж. Любош Цибак (Словакия)
проф. дн Николай Тончев (България)
проф. д-р Васка Атанасова (Македония)
проф. дн Галина Замфирова (България)
проф. д-р Сергей Кирсанов (Русия)
проф. д-р Зоран Чекеревац (Сърбия)
проф. д-р Иван Коларов (България)
проф. д-р Гордана Яневска (Македония)
доц. д-р инж. Мирена Тодорова (България)
проф. д-р Лешек Корженовски (Полша)
проф. д-р Николай Громов (Украйна)
доц. д-р инж. Симеон Ананиев (България)
проф. д-р Михаела Попа (Румъния)
доц. д-р Галина Капленко (Украйна)
проф. д-р Висенте Естебан (Испания)
доц. д-р инж. Димитър Димитров (България)
ст.пр. д-р Нина Димитрова (България)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
доц. д-р инж.-икон. Юлия Варадинова

Членове:
гл. ас. д-р мат.-икон. Нина Гергова
гл.ас. д-р Петя Коралова-Ножарова
гл. ас. д-р инж.-икон. Гергана Кирилова
гл. ас. д-р инж. Златин Трендафилов
гл. ас. д-р инж. Галина Петкова

This post is also available in: en English ( Английски)

ВАЖНИ СРОКОВЕ и Предварителна програма

ВАЖНИ СРОКОВЕ

15 май 2018 г.

Краен срок за подаване на онлайн заявка за участие в конференцията

28 май 2018 г.

Краен срок за изпращане на докладите (оформени съгласно изискванията) на следния Е-mail: tmconference@vtu.bg

8 юни 2018 г.

Получаване на потвърждение за приетите доклади;

11 юни 2018 г.

Краен срок за заплащане на таксата за участие в конференцията. Таксата се заплаща в касата на ВТУ „Тодор Каблешков” или по следната банкова сметка: ВТУ „Тодор Каблешков” БНБ ЦУ IBAN: BG48BNBG 9661 3100 1282 01 BIC: BNBGBGSD Основание за плащане: „Такса правоучастие -18-20 юни 2018“

12 юни 2018 г.

Изпращане на програмата за конференцията.

Предварителна програма

14.00 – 15.00 часа (18 юни 2018 г.)

Регистрация на участниците;

15.00 – 15.15 часа

Откриване на конференцията;

15.15 – 18.00 часа

Пленарно заседание;

9.30 – 17.00 часа (19 юни 2018 г.)

Заседания по секции и научни дискусии;