ТСТТ ‘2018 – 13.09-15.09.2018

Event Description

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” София
ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА”

организира

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА – 2018”

13-15 септември 2018 г.
ЛВБ на Народното събрание на Р България
Велинград

ПОКАНА

Български Английски Руски

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Транспортна инфраструктура
  • Земна основа, фундиране и подземно строителство
  • Строителни материали, изделия и технология на производството им
  • Автомобилна, железопътна техника и метрополитен
  • Подемно-транспортни машини
  • Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работи
  • Транспортно образование, механика и математика

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

1. Заявка за участие до 29.06.2018 г. на e-mail: f_tctt@vtu.bg. Включва – заглавие на доклад, автори, месторабота, адрес за кореспонденция, разширена анотация.
2. Докладите да бъдат изпратени на e-mail: f_tctt@vtu.bg или представени на място по време на конференцията в писмен вид и на електронен носител –
в максимален обем до 6 страници, оформени съгласно изискванията:
http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?lang=bg&body=articles
3. Участниците ще получат потвърждение за включването на доклада им в програмата на конференцията до 30.08.2018 г.
4. Докладите ще бъдат рецензирани и публикувани в научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации“.
5. Регламентът за представяне на доклад е до 10 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.
6. Работни езици: български, английски, руски.

ТАКСИ

– Участие с един доклад – 95 лв. за български участници и 45 EUR за чуждестранни участници;
– В деня на регистрация – 120 лв. за български участници и 60 EUR за чуждестранни участници;
– Участие за всеки следващ доклад по 50 лв. за български участници и 25 EUR за чуждестранни участници;
– Участие с постерен доклад по 50 лв.;
– За съавтори и придружаващи лица – 50 лв.;
– За докторанти и млади учени – 50 лв.;
– Презентации на фирми – 450 лв.;
– Таксата за доклад, който няма да бъде представен, но ще бъде отпечатан в списание „Механика, Транспорт, Комуникации“ след рецензиране е 60 лв. или 30 EUR.

Таксата включва: до два доклада, сборник, комплект материали, кафе-паузи, коктейл.
Заплащане на такса за правоучастие в касата на ВТУ „Тодор Каблешков” или по банков път по сметка:
в лева
БАНКА: БНБ ЦУ
IBAN: BG48BNBG 9661 3100 1282 01
BIC: BNBGBGSD
ТИТУЛЯР: Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” за международна научна конференция “ТСТТ -2018”

ВАЖНИ СРОКОВЕ

29.06.2018 г. – изпращане на заявка за участие със заглавие и анотация на доклада на e-mail: f_ tctt@vtu.bg,  тел.02/9709-493;
13.07.2018 г. – потвърждение за приетите анотации;
17.08.2018 г. – изпращане на пълния текст на докладите съгласно изискванията за оформянето им;
03.09.2018 г. – заплащане на такса за правоучастие в касата на ВТУ „Тодор Каблешков” или по банков път.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател:
проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова

Ректор на ВТУ “Тодор Каблешков”

 

 

 

 

Зам.председател:
доц. д-р инж.  Красимир Кръстанов   –

Декан на факултет „ТСТТ”

ВТУ “Тодор Каблешков”

 

 

 

Членове:
Ивайло Московски – Министър на МТИТС
Николай Нанков – Министър на МРРБ
Йорданка Фандъкова – Кмет на Столична община
дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. д-р инж. Николай Георгиев – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. д-р инж.-мат. Валентин Недев – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. д-р инж. Валентин Николов – ВТУ „Т. Каблешков”
доц. д-р инж. Веселин Стоянов – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. дтн инж. Ненчо Ненов – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. дн инж. Светослав Николов – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. д-р инж. Руско Вълков – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов – УАСГ
проф. д-р инж. Стоян Братоев – дхк на ВТУ „Т. Каблешков”
проф. дтн инж. Никола Коцев – Технически университет, София
проф. д-р инж. Лило Кунчев – Технически университет, София
проф. д-р инж. Стойо Тодоров – УАСГ, София
проф. д-р инж. Драган Петрович – Факултет по машиностроене и строителство – Кралево, Сърбия
проф. д-р инж. Зоран Бундало – Висше железопътно училище – Белград, Сърбия
проф д-р инж. Душан Стаменкович – Машиностроителен факултет – Ниш, Сърбия
проф. д-р инж. Зденек Дворак – Университет – Жилина, Словакия
проф. д-р Ясмина Буневска-Талевска, Университет “Св. Климент Охридски”, Битола
проф. Василис Циантос, Технологичен институт Източна Макдония и Тракия, гр. Кавала
инж. Красимир Папукчийски – Генерален Директор, ДП НК “Железопътна инфраструктура”
Божидар Джелебов – Главен директор на ДП “ТСВ”
инж. Антон Софронов – Изпълнителен Директор, “Инфраструктурно строителство”
инж. Илия Илиев – Управител на ТРАНСГЕО ООД
инж. Валери Котов – Изпълнителен Директор, Екип 2000 – Котов и сие СД

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

доц. д-р инж. Пенко Цветков – Председател
гл.ас. д-р инж. Коста Костов– Зам. Председател

Членове:
ас. инж. Наталия Недкова
инж. Даниела Милушева
Маргарита Нейчева
Сийка Пацова

ЗА КОНТАКТИ:

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, София, 1574, ул.„Гео Милев” 158, http://www.vtu.bg
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта”, тел. 02 97 09 493, e-mail: f_tctt@vtu.bg
доц. д-р инж. Пенко Цветков – тел. 02 9709 420, GSM 0884214873, e-mail:ppetkov@vtu.bg
гл.ас. д-р инж. Коста Костов – тел. 02 9709 287
ас. инж. Наталия Недкова – тел. 02 9709 214

This post is also available in: en English ( Английски)

Предварителна програма

13 септември 2018 г. (четвъртък)

12.30 – 14.00

Регистрация на участниците

14.00 – 14.15

Откриване на конференцията

14.15 – 15.45

Пленарно заседание

15.45 – 16.45

Заседания по секции

16.45 – 17.00

Почивка – кафе пауза

17.00 – 18.30

Заседания по секции

14 септември 2018 г. (петък)

9.30 – 12.00

Заседания по секции

12.30 – 14.00

Обяд

14.30 – 17.30

Съпътстващи мероприятия (презентации, дискусии, културна програма)

19.00

Закриване на конференцията и официална вечеря