КЕИТ ‘2018 – 28.09-30.09.2018 г.

Event Description

ФАКУЛТЕТ „КОМУНИКАЦИИ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ В ТРАНСПОРТА”

 най-любезно Ви

К А Н И

да вземете участие в работата на

 ЧЕТВЪРТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И

ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА – КЕИТ 2018”

  която ще се проведе на 28.09. – 30.09.2018 г.

Хотел „Каза Карина“ гр. Банско, ул. „Кралев двор“ № 5

ПОКАНА

Български Английски Руски

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Електроенергийни системи и съоръжения в транспорта
  • Електроника и автоматика
  • Комуникационна, осигурителна техника и системи за автоматизация в транспорта
  • Електротехника и физика
  • Математика и информатика
  • Транспорт и екология
  • Насоки и иновации в транспортното образование

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

1. Заявка за участие-online до 20.07.2018 г.

Включва – заглавие на доклад, автори, месторабота, адрес за кореспонденция, разширена анотация (резюме до 1500 символа).

2. Докладите следва да бъдат изпратени на e-mail: f_ket@vtu.bg и eet@vtu.bg до 15.08.2018 г. в максимален обем до 6 страници, оформени съгласно изискванията:

http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?lang=bg&body=articles

3. Участниците ще получат потвърждение за включването на доклада им в програмата на конференцията до 10.09.2018 г.

4. Докладите ще бъдат рецензирани и публикувани в научно списание Механика, Транспорт, Комуникации”, индексирано в следните световноизвестни бази данни с научна информация: ROAD, Google scholar, Scientific Indexing Services, ERIH PLUS, J-gate.

5. Регламентът за представяне на доклад е до 10 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства. При невъзможност за участие в секционните заседания на конференцията за изнасяне на доклада, се допуска задочно участие в постерна сесия. В този случай авторите трябва да изпратят до 23.09.2018 г. по e-mail постерен вариант на доклада.

6. Работни езици на конференцията: български, английски и руски.

ТАКСИ

Такса правоучастие  – 90 лв., за докторанти – 70 лв. за чуждестранни участници, съответно – 90 EUR и  70 EUR . За съавтори, придружители и участници с постерен доклад таксата е 80 лв.

Таксата включва: до два доклада, сборник, комплект материали, кафе-паузи, коктейл. Внася се при регистрацията или по банков път на:

БНБ ЦУ IBAN: BG48BNBG 9661 3100 1282 01
BIC: BNBGBGSD
ТИТУЛЯР: ВТУ “Тодор Каблешков” за научна конференция „КЕИТ-2018“

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател:

проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова

Ректор на ВТУ “Тодор Каблешков”

 

 

 

 

 

 

 

Зам.председател:

проф. д-р инж. Георги Павлов,

ВТУ „Т. Каблешков”

 

 

 

 

 

 

 

Членове:

проф. дтн инж.-мат. Петър Колев (България)
проф. д-р инж. Николай Георгиев (България)
проф. д-р инж. Иван Миленов (България)
проф. д-р Огнян Касабов (България)
проф. дн инж. Галина Чернева (България)
доц. д-р инж. Емилия Димитрова (България)
проф. д-р Драган Антич (Сърбия)
проф. д-р инж. Златан Шошкич (Сърбия)
проф. д-р инж. Мария Франекова (Словакия)
проф. д-р Зоран Чекеревац (Сърбия)
доц. д-р Евелин Кръмак (Словения)
проф. д-р Мария Маленковска (Македония)
доц. д-р Ванг Бо (Китай) проф. д.т.н. инж. Константин Ким (Русия)
доц. д-р инж. Антон Антонов (Русия)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
проф. д-р Мария Христова

Зам. председател:
доц. д-р инж. Васил Димитров

Членове:
гл..ас. д-р Валентина Христова
маг. инж. Борислав Цветанов
ас.инж. Филип Илиев
Екатерина Тасева
Весела Цветкова
Снежана Ангелска

ЗА КОНТАКТИ:

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ Тодор Каблешков

Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”

проф. др М. Христова –GSM 0889852012, mhristova@vtu.bg

доц. д-р инж. В. Димитров – GSM 0888423267, vdimitroff@abv.bg

Р. Стоицев – тел. 02 9709 373, e-mail:  eet@vtu.bg

С. Ангелска тел. 02 9709 451, e-mail: f_ket@vtu.bg

This post is also available in: en English ( Английски)

Предварителна програма

28 септември 2018 г.

14. 00 – 15. 30

Регистрация на участниците и настаняване

15. 30

Откриване на конференцията и пленарна сесия

16. 30 – 18. 30

Заседания по секции

29 септември 2018 г.

10. 00 – 12. 30

Заседания по секции

14. 30 – 18.30

Съпътстващи мероприятия (дискусии, културна програма)