КЕИТ 2020 23.09-25.09.2020

Event Description

ФАКУЛТЕТ „КОМУНИКАЦИИ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ В ТРАНСПОРТА”

най-любезно Ви

К А Н И

да вземете участие в работата на

 ПЕТАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И

ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА – КЕИТ 2020

23.09. – 25.09.2020 г.

Хотел „Каза Карина“  гр. Банско, ул. „Кралев двор“ № 5

ПОКАНА

Български Английски Руски

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Електроенергийни системи и съоръжения в транспорта
 • Електроника и автоматика
 • Комуникационна, осигурителна техника и системи за автоматизация в транспорта
 • Електротехника и физика
 • Математика, информатика и информационни технологии
 • Транспорт и екология
 • Насоки и иновации в транспортното образование

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

 1. Заявка за участие до 31.08.2020 г. на e-mail: f_ket@vtu.bg и eet@vtu.bg

Включва – заглавие на доклад, автори, месторабота, адрес за кореспонденция, разширена анотация (резюме до 1500 символа).

 1. Докладите следва да бъдат изпратени на e-mail: f_ket@vtu.bg и eet@vtu.bg до 31.08.2020 г. в максимален обем до 6 страници, оформени съгласно изискванията:

http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?lang=bg&body=articles

 1. Участниците ще получат потвърждение за включването на доклада им в програмата на конференцията до 10.09.2020 г.
 1. Докладите ще бъдат рецензирани и публикувани в научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, индексирано в следните световноизвестни бази данни с научна информация: ROAD, Google scholar, Scientific Indexing Services, ERIH PLUS, J-gate.
 2. Регламентът за представяне на доклад е до 10 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.
 3. Работни езици на конференцията: български, английски и руски.
 4. Такса правоучастие90 лв., за докторанти – 70 лв., за чуждестранни участници, съответно – 90 EUR и 70 EUR. За съавтори и придружители таксата е 80 лв., съответно – 80 EUR.

Таксата включва: до два доклада, сборник, комплект материали, кафе-паузи, коктейл. Внася се при регистрацията или по банков път на:

БНБ ЦУ IBAN: BG48BNBG 9661 3100 1282 01 – в лева

БНБ ЦУ IBAN: BG16BNBG 9661 3400 1282 43в евро

BIC: BNBGBGSD

ТИТУЛЯР: ВТУ “Тодор Каблешков” за научна конференция „КЕИТ-2020“

 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател:

 

проф.д-р инж.-икон. Даниела Тодорова,

ректор на ВТУ „Т. Каблешков” (България)

 

 

 

 

 

Зам.председател:

 

проф. д-р инж. Георги Павлов

– декан на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“,

ВТУ „Т. Каблешков” (България)

 

 

 

 

Членове:
проф. дтн инж.-мат. Петър Колев (България)
проф. д-р инж. Николай Георгиев (България)
проф. д-р Мария Христова (България)
проф. д-р инж. Иван Миленов (България)
проф. д-р Огнян Касабов  (България)
проф. дн инж. Галина Чернева (България)
доц.д-р инж. Емилия Димитрова  (България)
проф. д-р Драган Антич (Сърбия)
проф. д-р инж. Златан Шошкич (Сърбия)
проф. д-р Зденек Дворак  (Словакия)
проф. д-р Зоран  Чекеревац (Сърбия)
доц. д-р Евелин Кръмак (Словения)
проф. д-р Мария Маленковска (Македония)
доц. д-р Ванг Бо  (Китай)
проф. д.т.н. инж. Константин  Ким (Русия)
доц. д-р инж. Антон Антонов (Русия)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
проф. д-р инж. Васил Димитров

Зам. председател:
гл. ас. д-р инж. Мартина Томчева

Членове:

гл. ас. д-р Валентина Христова
ас. инж. Людмил Попов
ас. инж. Васил Вътаков
маг. инж. Борислав Цветанов
Екатерина Тасева
Снежана Ангелска

ЗА КОНТАКТИ:

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „Тодор Каблешков”

Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”

проф. д-р инж. В.Димитров –GSM 0888423267, vdimitroff@abv.bg

гл. ас. д-р инж. М.Томчева – GSM 0887192236, mtomcheva@vtu.bg

Р. Стоицев – тел. 02 9709 373, e-mail:  eet@vtu.bg

С. Ангелска – тел. 02 9709 451, e-mail: f_ket@vtu.bg

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

23 септември 2020 г.

14. 00 – 15. 00

Регистрация на участниците и настаняване

15. 00

Откриване на конференцията и пленарна сесия

16.00

кафе-пауза

16. 30 – 18.30

Заседания по секции

24 септември 2020 г.

10. 00 – 12. 30

Заседания по секции

14. 30 – 18.30

Съпътстващи мероприятия (дискусии, културна програма)

14. 30 – 18.30

Съпътстващи мероприятия (дискусии, културна програма)