ТСТТ ‘2020 – 09-11.09.2020

Event Description

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” София
ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА”

има удоволствието да ВИ ПОКАНИ на

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА – 2020”

9-11 септември 2020 г.
хотел “Селект” гр. Велинград , ул. Еделвайс 4А.

ПОКАНА

Български Английски Руски

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Транспортна инфраструктура
  • Земна основа, фундиране и подземно строителство
  • Строителни материали, изделия и технология на производството им
  • Автомобилна, железопътна техника и метрополитен
  • Подемно-транспортни машини
  • Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работи
  • Транспортно образование, механика и математика

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

1. ВАЖНО: Изпращане на заглавията на докладите до 30.03.2020 г. на e-mail:
tcttconference@vtu.bg;
mneycheva@vtu.bg;
conference_tctt@abv.bg
2. Докладите да бъдат изпратени на e-mail: tcttconference@vtu.bg; conference_tctt@abv.bgв максимален обем до 6 страници, оформени съгласно изискванията, посочени на адрес: https://mtc-aj.com/articles.htm
3. Участниците
ще получат потвърждение за включването на доклада им в програмата на конференцията до 28.08.2020 г.
4. Докладите,
съответстващи на изискванията ще бъдат рецензирани и публикувани в научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации“,https://mtc-aj.com/
5. Регламентът
за представяне на доклад е до 10 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.
6. Работни езици:
български, английски, руски.
7. Такси за правоучастие:
– Участие с един доклад – 95 лв. за български участници и 45 EUR за чуждестранни участници;
– В деня на регистрация – 120 лв. за български участници и 60 EUR за чуждестранни участници;
– Участие за всеки следващ доклад по 50 лв. за български участници и 25 EUR за чуждестранни участници;
– За съавтори и придружаващи лица – 50 лв.;
– За докторанти и млади учени – 50 лв.;
– Презентации на фирми – 450 лв.;
– Таксата за доклад, който няма да бъде представен, но ще бъде отпечатан в списание „Механика, Транспорт, Комуникации“ след рецензиране е 60 лв. или 30 EUR.

Заплащане на такса за правоучастие в касата на ВТУ „Тодор Каблешков” или по банков път по сметка:
в лева БАНКА: БНБ ЦУ
IBAN: BG48BNBG 9661 3100 1282 01
BIC: BNBGBGSD
ТИТУЛЯР: Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” за международна научна конференция “ТСТТ -2020”

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател:

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова –

Ректор на ВТУ „Т. Каблешков”

 

 

 

Зам.-председател:

Проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов –

Декан на факултет „ТСТТ”

 

 

 

Членове:
Росен Желязков – Министър на МТИТС
Петя Аврамова – Министър на МРРБ
дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. д-р инж. Николай Георгиев – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. д-р инж.-мат. Валентин Недев – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. д-р инж. Валентин Николов – ВТУ „Т. Каблешков”
доц. д-р инж. Веселин Стоянов – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. дтн инж. Ненчо Ненов – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. д-р инж.-мат. Детелин Василев – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. дн инж. Светослав Николов – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. д-р инж. Руско Вълков – ВТУ „Т. Каблешков”
проф. д-р инж. Стоян Братоев – дхк на ВТУ „Т. Каблешков”
проф. дтн инж. Никола Коцев – Технически университет, София
проф. д-р инж. Лило Кунчев – Технически университет, София
проф. д-р инж. Стойо Тодоров – УАСГ, София
проф. д-р инж. Драган Петрович – Факултет по машиностроене и строителство –Кралево, Сърбия
проф. д-р инж. Зоран Бундало – Висше железопътно училище – Белград, Сърбия
проф д-р инж. Душан Стаменкович – Машиностроителен факултет – Ниш, Сърбия
проф. д-р инж. Зденек Дворак – Университет – Жилина, Словакия
проф. д-р Ясмина Буневска-Талевска, Университет “Св. Климент Охридски”, гр. Битоля
проф. Василис Циантос, Технологичен институт Източна Макдония и Тракия, гр. Кавала
Prof. Zoran Cekerevac, PhD “Union – Nikola Tesla” University (Serbia)
инж. Красимир Папукчийски – Генерален Директор, ДП НК “Железопътна инфраструктура”
Божидар Джелебов – Главен директор на ДП “ТСВ”
Milanka Bogavac, PhD “Union – Nikola Tesla” University, (Serbia)
Selçuk Duranlar, PhD – Trakya University, (Turkey)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател:
доц. д-р инж. Пенко Цветков
Зам.-председатели:
гл.ас. д-р инж. Коста Костов
ас. инж. Наталия Недкова
Секретари:
инж. Даниела Милушева
Маргарита Нейчева

ВАЖНИ СРОКОВЕ

25.03.2020

Изпращане на онлайн заявка за участие

06.04.2020

Потвърждение за приетите анотации

03.08.2020

Изпращане на пълния текст на докладите съгласно изискванията за оформянето им

03.09.2020

Заплащане на такса за правоучастие в касата на ВТУ „Тодор Каблешков” или по банков път по сметка: в лева БАНКА: БНБ ЦУ IBAN: BG48BNBG 9661 3100 1282 01 BIC: BNBGBGSD ТИТУЛЯР: Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” за международна научна конференция “ТСТТ -2020”