Vice-Rector of Academic Affairs

BIOGRAFHY

Education and academic career:

 • 1986

  Магистър – инженер : Технически университет - София, специалност “Експлоатация на железопътния транспорт”

 • 1993

  Специализация в Лучен, Чехия, “Управление на интермодалния транспорт”

 • 2001

  Специализация в Будапеща, Унгария, “Околна среда и регионално транспортно планиране\"

 • 2003

  доктор по научна специалност 02.14.05 Управление и експлоатация на железопътния транспорт, СНС при ВАК на ТУ София

 • 2005

  доцент по научната специалност „Управление и експлоатация на железопътния транспорт\"

 • 2015

  Професор във ВТУ \"Т.Каблешков\" по Транспортни системи и транспортни технологии (Техническа експлоатация и безопасност на транспорта).

Quick Inquiry