Акредитация на професионално направление „Общо инженерство“

След проведена процедура за програмна акредитация на професионално направление 5.13 Общо инженерство във ВТУ „Тодор Каблешков“,  Националната агенция за оценяване и акредитация даде шестгодишна програмна акредитация на професионално направление 5.13 Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки във ВТУ “Тодор Каблешков“, на основание обща оценка 9,27 за образователно-квалификационни степени:

„Бакалавър“ по Индустриален мениджмънт – редовна и задочна форми на обучение;

„Магистър“ по Управление на проекти – редовна и задочна форми на обучение.

Благодарим за професионализма и компетентността на колегите, обучаващи студенти в професионалното направление.

This post is also available in: bg Български ( Bulgarian)