Договор за сътрудничество с New Energy Corporation Ltd.

  • image
  • image

На 12 април 2018г. ректорът на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела подписа договор за сътрудничество с фирма New Energy Corporation Ltd., представлявана от управителя инж.-икон. Деян Делчев.
Основна цел на договора е двете страни да обединят усилията си в областта на учебната и научно-изследователската дейност на университета във връзка с използването на Окси-Водородни газови смеси в областта на транспорта.

New Energy Corporation се занимава с цялостното разработване на газгенератори за получаването на Окси-Водородни газови смеси. За получаването на Окси-Водородния газ се използва специално дестилирана вода и електрическа енергия. Основни компоненти на този тип генератори са клетките и газосепариращите съдове.

Като част от изпълнението на договора, на лек автомобил, собственост на ВТУ, ще бъде инсталирана цялостна система за производство на Окси-Водороден газ. Този газ ще се добавя през въздушния тракт към горивната камера на двигателя. Комбинацията от фосилно гориво и Окси-водороден газ ще способства за намаляне на разхода на гориво от една страна, както и за значителното ограничаване на CO, CO2 и NOx газовете, типични за фосилното горене. Ще бъдат направени замервания на емисиите преди инсталирането на системата. След инсталирането регулярно ще се правят замервания на емисиите и на разхода на гориво. Данните ще бъдат анализирани и на тяхна база ще бъде изготвена дипломна работа.

Снимки