Дипломни защити в катедра „Транспортно строителство и съоръжения”

На 22 и 29.06.2017 г. в катедра „Транспортно строителство и съоръжения” се състояха защити на дипломни работи съответно за ОКС „Магистър“ специалност „Транспортно строителство“ и за ОКС „Магистър“ специалност „Геотехника и инженерна геология“. Представилите се дипломанти презентираха изключително интересно и компетентно своите дипломни работи. Комисиите оцениха по достойнство представените дипломни проекти. Оценка „Отличен” – на дипломната работа и на устния дипломен изпит получиха следните дипломанти:

1. Атанас Георгиев Стоянчев с тема „Укрепване на висок изкопен откос при магистрална ж. п. линия“ с ръководител доц. Ч. Колев.

2. Радослав Маринов Христов с тема „Геотехническо проучване и проектиране за комбинирано плоско – пилотно фундиране на висока сграда в сеизмичен район“ с ръководител доц. Ч. Колев.