Връчване на диплома за научна степен

На 17 октомври 2017 г. в Конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков”, на заседание на Факултетния съвет на факултет „Транспортен мениджмънт”, официално бе връчена диплома за образователната и научна степен „доктор” на ас. инж. Виолина Вельова. Тя получи дипломата си лично от заместник ректора по научноизследователската и международна дейност ДХК проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, в присъствието на ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, заместник ректора по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев (и ръководител на докторантката) и членовете на съвета. Доц. д-р Емилия Вайсилова запозна присъстващите с професионалния и творчески път на ас. инж. Виолина Вельова.

Виолина Вельова

Виолина Вельова

Снимки