Връчване на диплома за научна степен “Доктор”

  • image
  • image
  • image
  • image

На 21 юли 2020 г. в зала”Тодор Каблешков” на ВТУ, на факултетен съвет на факултет “Техника и строителни технологии в транспорта”, се състоя официалното връчване на диплом за образователна и научна степен „доктор“ на д-р инж. Златин Крумов. Той получи дипломата си от заместник ректора по НИМД – проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, а гл. ас. д-р инж. Виолина Вельова запозна присъстващите с професионалния и творчески път на колегата.

Снимки