ГОДИШНИК ВТУ

Редакционен съвет
Проф. дтн инж.-мат. Петър Колев – главен редактор
Проф. д-р Даниела Тодорова – зам.- главен редактор
Проф. д-р инж. Неделчо Неделчев – стилов редактор
и членове:
Проф. дтн инж. Христо Христов
Проф. дтн инж.-мат. Антонио Андонов
Проф. д-р инж. Иван Миленов
Проф. д-р инж. Васил Александров
Проф. д-р Емил Железов
Проф. д-р инж. Кирил Карагьозов
Доц. д-р инж. Чавдар Колев
инж. Вера Григорова – технически секретар Petar Kolev Kolev, prof., D.Sc,
Daniela Todorova, prof. PhD
Members:
Hristo Hristov, prof., D.Sc
Antonio Adonov,prof., D.Sc
Ivan Milenov, prof., PhD
Vasil Aleksandrov, prof., PhD
Emil Jelezov, prof., PhD
Kiril Karagyozov, prof., PhD
Chavdar Kolev, assoc. prof., PhD
Vera Grigorova - secretary
Изисквания
- Студийните материали, представляващи част от: дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – обем до 60 страници; хабилитационен труд – до 70 страници; дисертация за придобиване на степента „доктор на науките” – до 80 страници;
- Материалът да не е публикуван в други издания, освен под формата на научни доклади
- Резюметата на представените ръкописи са до 1 стандартна страница
- Депозираният материал се оценява от двама рецензенти
- Представеният ръкопис не се връща на авторите
Технически характеристики:
- изпълнение MS Word 2003 (минимум);
- размер на страницата А4;
- шрифт – Times New Roman 13 pt;
- полета – стандартни (Top – 20 mm.; Bottom – 20 mm; Left – 25 mm; Right – 20 mm;
- номерация на страницата – горе вдясно;
- текст под линия – размер 10 pt; графики и фигури с високо качество;
1.Депозиране на материалите – една разпечатка (на хартиен носител). След стилова редакция се представя една разпечатка на хартиен носител и в електронен вид (CD);
2. Въвеждане на десетичната система на номериране, без разделяне на съдържанието на глави
3. Правилата за цитиране са съгласно ”БДС 17377 – 96 Библиографско цитиране” - A4, MS Word 2003 ;
- Times New Roman 13 pt;
- margin -Top – 20 mm.; Bottom – 20 mm; Left – 25 mm; Right – 20 mm;
- Insert Page Number - Top Right;
- Footer - 10 pt;
- Grafics and Images/Pictures - Hight Resolution
София, 1574, ул. “Гео Милев” 158
проф. д-р Даниела Тодорова – зам.-главен редактор, Тел.: 02 9709 335
e-mail: dtodorova@vtu.bg
Вера Григорова – технически секретар, Тел: 02 9709 240
e-mail: office@vtu.bg 1574 Sofia, Bulgaria, Geo Milev Street 158
Daniela Todorova, prof. PhD - Deputy Editor, tel.:+3592/ 9709-335
e-mail: dtodorova@vtu.bg
Vera Grigorova - secretary, tel: +3592/ 9709 240
e-mail: office@vtu.bg