ГОДИШНИК ВТУ

Редакционен съвет
Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова – главен редактор
Проф. дтн инж.-мат. Петър Колев – зам.-главен редактор
Доц. д-р инж.-мат. Нина Гергова – оперативен редактор
и членове:
Проф. дтн инж. Христо Христов
Проф. д-р инж. Георги Павлов
Проф. д-р инж. Тодор Размов
Проф. д-р инж. Красимир Кръстанов
Проф. д-р Емил Железов
Проф. д-р инж. Николай Георгиев
Проф. д-р инж. Чавдар Колев
доц. д-р инж. Миряна Евтимова
доц. д-р Валентина Станева
Daniela Todorova, prof. PhD
Petar Kolev Kolev, prof., D.Sc,
Members:
Hristo Hristov, prof., D.Sc
Georgi Pavlov, prof., D.Sc
Todor Razmov, prof., PhD
Krasimir Krastanov, prof., PhD
Emil Jelezov, prof., PhD
Nikolaj Georgiev, prof., PhD
Chavdar Kolev, prof., PhD
Miriana Evtimova, assoc.prof.
Valentina Staneva, assoc.prof.
Изисквания
- Студийните материали, представляващи част от: дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – обем до 60 страници; хабилитационен труд – до 70 страници; дисертация за придобиване на степента „доктор на науките” – до 80 страници;
- Материалът да не е публикуван в други издания, освен под формата на научни доклади
- Резюметата на представените ръкописи са до 1 стандартна страница
- Депозираният материал се оценява от двама рецензенти
- Представеният ръкопис не се връща на авторите
Технически характеристики:
- изпълнение MS Word 2003 (минимум);
- размер на страницата А4;
- шрифт – Times New Roman 13 pt;
- полета – стандартни (Top – 20 mm.; Bottom – 20 mm; Left – 25 mm; Right – 20 mm;
- номерация на страницата – горе вдясно;
- текст под линия – размер 10 pt; графики и фигури с високо качество;
1.Депозиране на материалите – една разпечатка (на хартиен носител). След стилова редакция се представя една разпечатка на хартиен носител и в електронен вид (CD);
2. Въвеждане на десетичната система на номериране, без разделяне на съдържанието на глави
3. Правилата за цитиране са съгласно ”БДС 17377 – 96 Библиографско цитиране” - A4, MS Word 2003 ;
- Times New Roman 13 pt;
- margin -Top – 20 mm.; Bottom – 20 mm; Left – 25 mm; Right – 20 mm;
- Insert Page Number - Top Right;
- Footer - 10 pt;
- Grafics and Images/Pictures - Hight Resolution
София, 1574, ул. “Гео Милев” 158
проф. д-р Даниела Тодорова – главен редактор, Тел.: 02 9709 240
e-mail: dtodorova@vtu.bg
- технически секретар, Тел: 02 9709 240
e-mail: office@vtu.bg 1574 Sofia, Bulgaria, Geo Milev Street 158
Daniela Todorova, prof. PhD - tel.:+3592/ 9709-240
e-mail: dtodorova@vtu.bg
- secretary, tel: +3592/ 9709 240
e-mail: office@vtu.bg