Условия за кандидатстване и важни дати за ОКС "бакалавър"

Уважаеми кандидатстуденти,

За учебната 2022/2023 г. ВТУ „Тодор Каблешков“ приема за обучение студенти за  придобиване на  образователноквалификационна степен (ОКС) „бакалавър“, държавна поръчка или платено обучение в редовна или задочна форма. Кандидатстудентите не се разделят на категории по пол (мъже и жени). 

Завършилите ОКС „бакалавър“ придобиват професионална квалификация „инженер“ или „икономист“.

По време на обучението студентите могат да придобият правоспособности за заемане на длъжности в транспортни и други организации.

Срокът на обучение в ОКС „бакалвър“ в редовна или задочна форма е 8 семестъра /4 години/.

Кандидатите за второ висше образование (ОКС „бакалавър“) се приемат за задочно обучение без конкурс и извън утвърдения брой на приеманите студенти през учебната 2022/2023 г. Те се записват във втори или по-горен курс според броя на признатите изпити, съгласно представената академична справка и освободените места на отпадналите студенти от ВТУ „Тодор Каблешков“

Повече информация и съдействие ще получите на телефони:
+359 (2) 9709-230;
+359 (2) 9709 286;
+359 888 010 365;
+359 884 214 873;
или на e-mail:     ksk@vtu.bg

Условия за кандидатстване:

1. Кандидатстуденти, завършили средно образование в периода 2008 – 2022 г., могат да кандидатстват с:
– Оценка от ДЗИ /матура/ по български език и литература;
– Оценка от ДЗИ /матура/ по математика, физика, география и икономика, предприемачество или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
2. Кандидатстудентите, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ /2008 г./, следва да се явят на конкурсен тест по математика.

Важно: Кандидатите завършили средно образование през 2022 г. е необходимо да представят пълен набор от документи за завършено средно образование /Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование и Диплома за завършено средно образование/.

Кандидатите придобили диплома за средно образование след 2008 г. НЕ подлежат на задължителен конкурсен тест по математика и могат да кандидатстват с оценките от ДЗИ /матура/.

Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени, както онлайн, така и на място във ВТУ „Т. Каблешков“ гр, София, ул.Гео Милев 158.

> Такси за обучение и административни услуги<<

Кандидатстудентската такса в размер на 50 лв., може да се плати:
– в касата на Ректората на ВТУ „Тодор Каблешков”, ет. 3, ст. 35;
– чрез POS – терминал в касата на ВТУ „Тодор Каблешков”;
– по банков път на банкова сметка.
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
БНБ ЦУ
IBAN: BG48BNBG96613100128201
BIC: BNBGBGSD
Основание за плащане: кандидатстудентска такса на (трите имена, ЕГН)

Подаване на документи ОНЛАЙН за ОКС "бакалавър"

Необходими документи за кандидатстване:

1. Диплома за завършено средно образование /копие и оригинал/
2. Документ за заплатена кандидатстудентска такса;
3. Попълнено заявление по образец.

Указания

1. Моля попълнете формуляра, като имайте предвид, че полетата със звезда /*/, са задължителни!
2. Подредете избраните от Вас специалности, в желаната от Вас последователност, след това натиснете бутона „Записˮ и „Затвориˮ.
3. Прикачете четливо сканирана или снимана:
– Диплома за завършено средно образование;
– Платежен документ.
4. Проверете отново попълнените от Вас данни и натиснете „Записˮ.
5. На посочения от Вас имейл адрес, ще получите съобщение за успешна регистрация в платформата за онлайн кандидатстване.
6. След проверка на подадената от Вас информация, с втори e-mail, ще получите заявление с входящия Ви номер и/или талона за явяване на изпит с разпределението по сгради и зали.
7. В деня на конкурсния тест по математика /Важи за кандидатите, завършили средно образование преди 2008 г./, задължително трябва да се явите с разпечатан талон и документ за самоличност.

Балообразуване

>>извадка от Н А Р Е Д Б А за приемане на студенти във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София за учебната 2022/2023 г. <<

Важни дати

 

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИСРОКОВЕ
1Провеждане на предварителни кандидат-студентски тестове по математика: 
1.1 месец Април -приемане на документиот 14.03 до 31.03.2022 г.
-провеждане на конкурсния тест по математика02.04.2022 г. от 9:00 ч.
-обявяване на резултатите от теста04.04.2022 г.
1.2 месец Юни -приемане на документиот 16.05 до 02.06.2022 г.
-провеждане на конкурсния тест по математика04.06.2022 г. от 9:00 ч
-обявяване на резултатите от теста06.06.2022 г.
2Приемане на кандидатстудентски документи:
-във ВТУ „Тодор Каблешков“
– онлайн на сайта на ВТУ
-в бюрата на ЦКПИ

от 14.03 до 01.07.2022 г.
от 17.03 до 28.06.2022 г.
3Провеждане на конкурсен тест по математика05.07.2022 г. от 9:00 ч.
4Обявяване на резултатите от конкурсния тест по математика07.07.2022 г.
5Обявяване на резултатите от първото класиране12.07.2022 г.
6Записване след първо класиранеот 13.07 до 15.07.2022 г.
7Обявяване на резултатите от второто класиране19.07.2022 г.
8Записване след второ класиранеот 20.07 до 22.07.2022 г.
9Обявяване на резултатите от третото, последно класиране26.07.2022 г.
10Записване след третото класиранеот 27.07 до 29.07.2022 г.
11Попълване на незаетите места
-обявяване на незаетите места

01.08.2022 г.
-подаване на документиот 02.08 до 05.08.2022 г.
-обявяване на резултатите09.08.2022 г.
-записванеот 10.08 до 12.08.2022 г.
12Начало на учебната година12.09.2022 г.