Условия за кандидатстване и важни дати за ОКС "бакалавър"

Уважаеми кандидатстуденти,

За учебната 2023/2024 г. ВТУ „Тодор Каблешков“ приема за обучение студенти за  придобиване на  образователноквалификационна степен (ОКС) „бакалавър“, държавна поръчка или платено обучение в редовна или задочна форма. Кандидатстудентите не се разделят на категории по пол (мъже и жени). 

Завършилите ОКС „бакалавър“ придобиват професионална квалификация „инженер“ или „икономист“.

По време на обучението студентите могат да придобият правоспособности за заемане на длъжности в транспортни и други организации.

Срокът на обучение в ОКС „бакалвър“ в редовна или задочна форма е 8 семестъра /4 години/.

Кандидатите за второ висше образование (ОКС „бакалавър“) се приемат за задочно обучение без конкурс и извън утвърдения брой на приеманите студенти през учебната 2023/2024 г. Те се записват във втори или по-горен курс според броя на признатите изпити, съгласно представената академична справка и освободените места на отпадналите студенти от ВТУ „Тодор Каблешков“

Повече информация и съдействие ще получите на телефони:
+359 (2) 9709-230;
+359 (2) 9709 286;
+359 888 010 365;
или на e-mail:     ksk@vtu.bg

Условия за кандидатстване:

1. Кандидатстуденти, завършили средно образование в периода 2008 – 2023 г., могат да кандидатстват с:
– Оценка от ДЗИ /матура/ по български език и литература;
– Оценка от ДЗИ /матура/ по математика, физика, география и икономика, предприемачество или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
2. Кандидатстудентите, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ /2008 г./, следва да се явят на конкурсен тест по математика.

Важно: Кандидатите завършили средно образование през 2022 г. и 2023 г. е необходимо да  представят пълен набор от документи за завършено средно образование /Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование и Диплома за завършено средно образование/.

Кандидатите придобили диплома за средно образование след 2008 г. НЕ подлежат на задължителен конкурсен тест по математика и могат да кандидатстват с оценките от ДЗИ /матура/.

Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени, както онлайн, така и на място във ВТУ „Т. Каблешков“ гр, София, ул.Гео Милев 158.

Такси за обучение на студенти и докторанти във ВТУ „Тодор Каблешков” – София за учебната 2023/2024 г.(PDF)

Такси за административни услуги

Кандидатстудентската такса в размер на 70 лв. за всеки изпит, може да се плати:
– в касата на Ректората на ВТУ „Тодор Каблешков”, ет. 3, ст. 35;
– чрез POS – терминал в касата на ВТУ „Тодор Каблешков”;
– по банков път на банкова сметка.
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
БНБ ЦУ
IBAN: BG48BNBG96613100128201
BIC: BNBGBGSF
Основание за плащане: кандидатстудентска такса на (трите имена, ЕГН)

Подаване на документи ОНЛАЙН
за ОКС "бакалавър"

Необходими документи за кандидатстване:

1. Диплома за завършено средно образование /копие и оригинал/
2. Документ за заплатена кандидатстудентска такса;
3. Попълнено заявление по образец.

Указания

1. Моля попълнете формуляра, като имайте предвид, че полетата със звезда /*/, са задължителни!
2. Подредете избраните от Вас специалности, в желаната от Вас последователност, след това натиснете бутона „Записˮ и „Затвориˮ.
3. Прикачете четливо сканирана или снимана:
– Диплома за завършено средно образование;
– Платежен документ.
4. Проверете отново попълнените от Вас данни и натиснете „Записˮ.
5. На посочения от Вас имейл адрес, ще получите съобщение за успешна регистрация в платформата за онлайн кандидатстване.
6. След проверка на подадената от Вас информация, с втори e-mail, ще получите заявление с входящия Ви номер и/или талона за явяване на изпит с разпределението по сгради и зали.
7. В деня на конкурсния тест по математика /Важи за кандидатите, завършили средно образование преди 2008 г./, задължително трябва да се явите с разпечатан талон и документ за самоличност.

Балообразуване

>извадка от Н А Р Е Д Б А за приемане на студенти във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София за учебната 2023/2024 г. <<

VII.  Образуване на състезателния бал
Чл. 20. (1) Състезателният бал за класиране и приемане на кандидат-студентите за всички специалности и форми на обучение се образува като сума от следните три компонента:
1. Умножената с коефициент оценка от успешно положен:
-конкурсен тест по Математика, проведен във ВТУ „Т. Каблешков”, като k=2, или
-държавен зрелостен изпит по Математика или Физика и астрономия, а за специалностите
„Икономика на транспорта“ и „Счетоводство и анализ в транспорта“ – държавен зрелостен изпит по
География и икономика или Предприемачество, като k=2, или
-държавен зрелостен изпит по Български език и литература, като k=1.5, или
-държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, като k=1.5.

2. Оценката по Математика от дипломата за средно образование.

3. Оценката по Физика и астрономия, а за специалностите „Икономика на транспорта“ и „Счетоводство и анализ в транспорта“ – оценката по География и икономика от дипломата за средно образование.
(2) За попълване на незаетите места след третото класиране може да се кандидатства с оценка от:
1.Тест по математика, издържан във ВТУ „Тодор Каблешков“ на 01.04.2023 г., 03.06.2023 г. или 04.07.2023 г.;
2. Кандидатстудентски изпит (тест) по МатематикаФизика или География, положен в друго висше училище;
3. Успешно положен държавен зрелостен изпит.
Тогава първата компонента на състезателния бал се формира, като тази оценка се умножи с:
– коефициент k=2, ако оценката е по балообразуващ предмет;
– коефициент k=1.5 в останалите случаи.
(3) Ако кандидат-студентът има оценка от държавен зрелостен изпит по Математика и/или Физика и астрономия, и/или География и икономика, и/или Български език и литература, и/или профилиращ учебен предмет (за придобиване на професионална квалификация) и/или успешно е положил конкурсен тест по математика, то се взема оценката, образуваща най-висок състезателен бал.
(4) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, едната от които е от зрелостния изпит, а другата – от курса на обучение, то се взема оценката, образуваща най-висок състезателен бал.
(5) Максималният бал е 24.

Важни дати

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИСРОКОВЕ
1Провеждане на предварителни кандидат-студентски тестове по математика: 
1.1 месец Април -приемане на документиот 01.02 до 31.03.2023 г.
-провеждане на конкурсния тест по математика01.04.2023 г. от 9:00 ч.
-обявяване на резултатите от теста03.04.2023 г.
1.2 месец Юни -приемане на документиот 15.05 до 01.06.2023 г.
-провеждане на конкурсния тест по математика03.06.2023 г. от 9:00 ч
-обявяване на резултатите от теста06.06.2023 г.
2Приемане на кандидатстудентски документи:
– във ВТУ „Тодор Каблешков“
– онлайн на сайта на ВТУ
в бюрата на ЦКПИ

от 01.02 до 30.06.2023 г.
от 01.02 до 30.06.2023 г.
от 16.03.2023  до 27.06.2023 г.

3Провеждане на конкурсен тест по математика04.07.2023 г. от 9:00 ч.
4Обявяване на резултатите от конкурсния тест по математика06.07.2023 г.
5Обявяване на резултатите от първото класиране10.07.2023 г.
6Записване след първо класиранеот 11.07 до 14.07.2023 г.
7Обявяване на резултатите от второто класиране18.07.2023 г.
8Записване след второ класиранеот 19.07 до 21.07.2023 г.
9Обявяване на резултатите от третото, последно класиране24.07.2023 г.
10Записване след третото класиранеот 25.07 до 27.07.2023 г.
11Попълване на незаетите места
-обявяване на незаетите места

-31.07.2023 г.

-подаване на документи-от 01.08 до 04.08.2023 г.
-обявяване на резултатите07.08.2023 г.
-записване-от 08.08 до 10.08.2023 г.
12Начало на учебната година11.09.2023 г.