Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image
  • image
  • image

На 16 май 2019г. във ВТУ “Т. Каблешков” се състоя публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на ас. маг.-инж. Любомир Симеонов Секулов от катедра “ Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта ”. Тема на дисертацията:“Микропроцесорна система за управление на ЕТС с импулсни регулатори”. Научен ръководител на докторанта е проф. д-р инж. Георги Павлов. На мероприятието присъстваха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.ректорът проф. дтн инж. Петър Колев, представители на катедрата, колеги и гости.