Публична защита на дисертационен труд

1

На 27.09.2016 г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” се проведе публична защита на дисертационния труд на ас.инж. Илка Радославова Стефанова от катедра „Съобщителна и осигурителна техника и системи” за придобиване на ОНС „доктор”. Научен ръководител на докторанта е проф. дтн инж.-мат. А.Андонов.
Темата на дисертационния труд е „Формиране и съгласуване на цифрови носещи и сигнали на Уолш с комуникационни канали” в област на висше образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” (Теоретични основи на комуникационната техника).
Научното жури беше в състав: проф. дтн инж.-мат. Антонио Андонов – ВТУ ”Тодор Каблешков
доц. д-р инж. Ивайло Топалов – ВТУ ”Тодор Каблешков”
проф. дтн инж. Георги Сотиров – БАН;
доц. д-р инж. Габриела Атанасова – ВУТП;
доц. д-р инж. Валери Гочев – ВУТП.
На заседанието присъстваха още преподаватели, докторанти и студенти.