С Т И П Е Н Д И И за ЗИМЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2020/2021г. – срок до 2.10.2020г.

І. Необходими документи

1. Молба-декларация – подават всички студенти, отговарящи на критериите за получаване на стипендия.

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ СЕ ПОЛУЧАВА В РЕКТОРАТА, ЕТАЖ 3, СТАЯ № 46 И № 36.

2. Служебни бележки за доходите от:

заплати, вкл. обезщетения за временна нетрудоспособност;

пенсии /без добавките за чужда помощ за инвалидите/;

месечни добавки и месечни помощи за деца;

наеми;

стипендии /без получените от декларатора по това постановление/;

присъдени издръжки;

хонорари;

други доходи- търговия, продажба на селско- стопанска продукция, свободни професии, дивиденти от акции и др. доходи/ за периода от м. март 2020 г. до м. август 2020 г. включително, на родители, съпруг/съпруга или студента. Служебните бележки задължително съдържат Данъчен №, БУЛСТАТ и изходящ №.

3. Ксерокопие от смъртен акт –при един или и двама починали родители – за несемейни студенти.

4. Ксерокопие от бракоразводно дело, бележка за присъдени издръжки и бележка от съда дали е водено допълнително дело за промяна на издръжката – за студенти с разведени родители.

5. Уверение от съответната образовател- на институция – за получените или не стипендии за периода от братя, сестри – обучаеми. Не се включва получената стипендия на кандидата.

 6. Студентите майки/бащи с дете до 6 годишна възраст – акт за раждане на детето, удостоверение за семейно положение.

7. Декларация от банка (IBAN).


     Молба-декларацията се заверява служебно в съответната факултетна канцелария, където инспекторът по отчета на учебния процес отразява успеха от учебната 2019/2020 г. Същото се удостоверява с подпис и печат на факултета.

Молби-декларации, които нямат необходимите документи за целия период, не се разглеждат от Комисията по студентски стипендии.

Доходите на безработни родители се доказват само с документ за поддържана регистрация от Бюрата по труда и/или документ за получените обезщетения от НОИ.

ІІ. Критерии

 1. Стипендии се отпускат на учащи се в редовна форма на обучение, с изключение на студентите, приети по реда на чл.21, ал.2 от Закона за висшето образование /платени магистри/.
 2. Част от стипендиите се отпускат по чл.2,ал.1 и по чл.4, ал.3.
 3. До класиране се допускат всички кандидати с редовни документи, и, със среден успех не по-нисък от добър /4,00/ от предходните два семестъра и доход на член от семейството за един месец не повече от 1000 /хиляда/ лева, а при отличен успех 2000 /две хиляди/лева.
 4. Без ограничения по т.3 са:
 5. чуждестранни студенти I-ви курс;
 6. майки (бащи) с деца до 6 г.;
 7. студенти с ТЕЛК;
 8. студенти с 1 (един) родител и той с ТЕЛК;
 9. студенти сираци.
 10. Студентите нямат право на стипендия, когато:

а) прекъсват или повтарят учебната година или семестър;

б) имат един или повече неположени изпити за предходните семестри,

Изключения:

а) повтарящите поради болест;

б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;

в) повтарящи след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планова и програми.

 • Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението си и дължат връщане на получените суми, отпуснати въз основа на документите с невярно съдържание.
 • Студентите, напуснали обучението по собствено желание или отстранени, с изключение на случаите по здравословни причини, дължат връщането на получените суми за стипендии.
 • Броят на стипендиите, които ще бъдат отпуснати за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. и размерът им ще бъде определен след обработка на подадените молби.

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ: oт 17.09.2020 г. до 02.10.2020 г. в сградата на РЕКТОРАТ, етаж 3, стая № 46 и № 36